Om Aquapro

AquaPro sin målsetning er å løse en miljøutfordring. Vi vil bidra med en bærekraftig avfallsbehandling og videreutvikle en teknologi som kan brukes til å foredle andre typer biologisk avfall til verdifull planteforedling og/eller energi.

Bakgrunn

Vi har vår bakgrunn og historikk tilbake til Atlas Stord (Stord Bartz og Stord Internasjonal), som var verdensledende innen tørke- og presseleveranser til fiskeri, sukker, alkohol, mat og slammarkedene.

Personene bak AquaPro besitter i dag teknologi og kompetanse på de produktområder Atlas Stord hadde, fra slam til brensel, blandt annet.

 

Ole Arthur Vaage
Daglig leder

Tlf: 900 35 298
E-post: ole.arthur@aquapro.as

 

 

 

 

 

 

Om prosjektet – fra slam til brensel

Det skal bygges og utvikles et mobilt prosessanlegg som gjør slam/avfall fra havbruksnæringen om til brennbart materiale.

Brenselet vil det ha et stort potensiale i sementproduksjon eller fjernvarmeanlegg. Vi vil også selge tørket slam tilbake til havbruksnæringen/oppdrettsanlegg som energi.

Prosjektet er i oppstartsfasen og skal ha fokus på teknologiutvikling, samt etablering av løsninger for slamhåndtering, mat- og bioavfall.

Våre kunder er klekkerier, smoltanlegg, testanlegg i sjø (lukkede merder), sementproduksjon, fjernvarmeanlegg. Vi har og det samme segmentet i utlandsmarkedet.

Nytte

Samfunnets utfordringer som blir løst:

  • et prosjekt innen det grønne skiftet
  • øke verdens matproduksjon
  • reduserer forurensning ved å samle miljøskadelig slam fra fjordene
  • redusere CO2-utslippet ved å lage brensel til sementindustrien
  • styrker Norsk sjømat produksjon sin bærekraft

FNs bærekraftsmål og AquaPro

FORRETNINGSIDÉ

VIDEREUTVIKLE KJENT TEKNOLOGI OG KOMPETANSE INNEN PROSESSINDUSTRIEN TIL BRUK I HAVBRUKSNÆRINGEN FOR Å KUNNE GI NÆRINGEN BEDRE BÆREKRAFT OG MILJØGEVINSTER.

Teknologi

Prosessene er i grove trekk enkle. Utfordringene ligger i det faste stoffet som skal skilles fra vannet, og beregninger på volum på de individuelle maskinene som skal utføre prosessene i de forskjellige stadiene.

AquaPro legger vekt på at teknologien skal være bærekraftig og det skal være en større miljømessig gevinst. AquaPro sin teknologi skal ikke bidra til unødvendige utslipp hverken til luft eller vann. Derfor er vår prosess lukket. Dette er også for å unngå smittefare.

AquaPros målsetning er å utnytte råstoffet på best mulig måte i prosessen. Dette kan bidra til at vi kan med stor sannsynlighet ta ut energi i form av biogass under prosessen, uten at næringsinnholdet i råstoffet endres. Uttak av biogass vil også hjelpe på separering av veske og fast stoff.

VISJON

BLI EN SENTRAL AKTØR INNEN UTVIKLING AV TEKNOLOGI OG PRODUKTER FOR GJENVINNING AV AVFALL FRA MATPRODUKSJON, LANDBRUK OG HAVBRUK. VI SKAL BLI EN AV DE LEDENE AKTØRENE FOR Å STYRKE DENNE INDUSTRIEN TIL VÅR TIDS UTFORDRINGER INNEN MILJØ OG GJENVINNING.

samarbeid

Våre samarbeidspartnere

 

 

NCE Maritime CleanTech
Medlemskap i maritim klynge som gir oss tilgang på ressurser som tenker “ren samfunnsnytte”, samt kompetansetilførsel om maritime næringer.

 

Connect Vest
Kompetanse og utviklingsmiljø

 

Atheno
Kompetanse og utviklingsmiljø.

 

Innovasjon Norge
Finnansielle midler og kompetanse.

Vil du være med på laget som “kompetant ” medeier eller “bare” investor, kontakt oss ved Ole Arthur Vaage, daglig leder.