FNs bærekraftsmål og AquaPro

Mål 3
God helse
Vi vil bidra til å øke tilgangen på god luft.
Vi vil bidra til å øke tilgangen på mat med Omega3.

Mål 6
Rent vann og gode sanitærforhold
Vi rydder fjorden/havet for slam fra fiskeproduksjon

Mål 7
Ren energi for alle
Vi gjenbruker avfall til brensel.

Mål 8
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Vi bidrar til å gi økt fiskeproduksjon

Mål 9
Innovasjon og infrastruktur
Bygger ny infrastruktur for avhenting av slam fra opprett av fisk.

Mål 11
Bærekraftige byer og samfunn
Gir oppdrettsnæringen mulighet for produksjon. Økning innenfor samme areal (merder).

Mål 12
Ansvarlig for forbruk og produksjon
Gjenbruk av avfall/slam fra oppdrett til bruk som gjødsel og brensel.

Mål 13
Stoppe klimaendringene
Tar ut slam fra fjordene som igjen gir økt oksygen og mindre CO2.

Mål 14
Liv under vann
Gir bedre fiskehelse for oppdrettsfisken og villfisk samt redusere slamutslipp til sjø.

Mål 15
Liv på land
Lager gjødsel til jordbruk og matproduksjon på land.

Mål 17
Samarbeid for å nå målene
Medlemmer av klynger for bedring av miljø og bærekraft.